نرم افزار مدیریت مطب سینوهه

پذیرش و نوبت دهی

ساعات حضور پزشکان

ثبت ساعات حضور پزشکان در مطب برای اعمال در نوبت دهی

گزارش مالی

اسخراج گزارشات مختلف مالی دقیق از اطلاعات ثبت شده با امکان اعمال فیلتر های مختلف و تعریف فیلتر دخواه برای کاربر مانند گزارش هزینه ها به تفکیک موضوع وغیره

ارتباط آنلاین با مطب

دسترسی 24 ساعته به صورت آنلاین با مطب، دریافت ،ارسال، ارجاء مکاتبات از راه دور و امکان تعریف امضای دیجیتال برای مکاتبات از راه دور، کنترل و نظارت عملکرد پرسنل از راه دور اعم از ورود و خروج، مکاتبات، روند نوبت دهی و غیره

ثبت و بایگانی

ثبت و بایگانی مکانیزه تمامی اسناد مربوط به امور مطب اعم از پرونده پزشکی بیماران، مکاتبات دریافتی و ارسالی، فاکتورهزینه های انجام شده و غیره